نوار آببند تقویت کننده درز و ترک

ASO–JOINT–TAPE–2000/2000 S

جزئیات محصول

توضیحات

ASO-JOINT-TAPE نوعـی کامپوزیـت نویـن اسـت کـه از قابلیـت انبسـاط ، مقاومـت کششـی ، خاصیـت آب بنـدی ضمـن قابلیـت عبـور بخـار آب برخـوردار مـی باشـد. ایـن مـاده خشـک شـدن سـریع چسـب هـای کاشـی بـا محتـوی آب ( آبـدار) و لایـه هـای آب بنـد را تضمیـن نمـوده و در برابـر مـواد خورنـده بسـیار مقـاوم اسـت. 

مصارف

  • جهــت آب بنــدی درزهــای حرکتــی موجــود در ســطوح مختلــف، کنجهــا، اتصــالات و فواصــل در تکامــل بــا AQUAFIN-2K/M و SANIFLEX و... مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن مــاده بــرای زیــر ســطوحی کــه قــرار اســت آب بنــدی و یــا کاشــی کاری شــود ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.  
شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
- سفید بسته 25 کیلوگرمی بسته

آببندی

مصالح کاشیکاری

ترمیم

کفپوش

افزودنیهای بتن

 

 

 

 

 ایران ، تهران ، شهرک غرب ،بلوار دریا ،خیابان موج ، عسگری غربی ، پلاک 31

 

 0098.21.88371900 الی 7

 

خبرنامه شومبرگ پارس

پست الکترونیک خود را وارد نمایید :